top of page

ข้อดีและข้อเสียระหว่าง เงินกู้นอกระบบ vs เงินกู้ในระบบ
ในการประกอบธุรกิจนั้นขาดไม่ได้เลยนั้นคือสภาพคล่องทางการเงิน เมื่อธุรกิจขาดสภาพคล่องเราจึงมีความจำเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน หรือ แหล่งเงินกู้นอกระบบ27 views0 comments

Yorumlar


bottom of page